shopify analytics ecommerce
 • สำหรับนิสิต

  คลิ๊กเครื่องหมาย + เพื่อเปิด

  +
 • ระบบสารสนเทศ

  คลิ๊กเครื่องหมาย + เพื่อเปิด

  +
 • ระบบเรียกดูการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย

  คลิ๊กเครื่องหมาย + เพื่อเปิด

  +
 • คู่มือ

  คลิ๊กเครื่องหมาย + เพื่อเปิด

  +

ประชาสัมพันธ์

ประกาศราชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก-ตำแหน่ง-นักวิชาการพัสดุ

ประกาศวันทั่ 14 พ.ย. 2559 เวลา 09:29:03 80

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกท่าน กรอกแบบประเมิณคุณภาพร้านค้าผู้ประกอบการ

ประกาศวันทั่ 7 พ.ย. 2559 เวลา 11:52:43 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่ง-นักวิชาการพัสดุ-ครั้งที่-2

ประกาศวันทั่ 2 พ.ย. 2559 เวลา 15:27:16 67

แจ้งผลการกันเงินไว้เบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2559

ประกาศวันทั่ 13 ต.ค. 2559 เวลา 09:23:16 101

ดูทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลผู้ขาย ประเมินผู้ขาย ราคากลาง

สอบราคาซื้อไก่สาวพันธุ์ไข่ จำนวน 5,760 ตัว (คร้้งที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 4 พ.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 14:34:05 12 8

สอบราคาซื้อเครื่องคีย์ออสสำหรับนักศึกษาและผู้ค้าของมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 3 เม.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 16:39:57 29 22

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 23 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 09:41:47 32 23

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 23 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 09:39:17 24 22

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศเมตร จำนวน1 คัน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 20 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 14 มี.ค. 2560 เวลา 14:48:30 30 34

ดูทั้งหมด

ประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารวินิตจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ครั้งที่ 2 ) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 19 เม.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 7 เม.ย. 2560 เวลา 15:23:12 30 19

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารราชนครินทร์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ำ-ิรกกรืเ)
ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 12 เม.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 เม.ย. 2560 เวลา 09:37:22 33 45

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 29 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มี.ค. 2560 เวลา 13:38:13 27 20

ประกวดราคาจ้างต่อเติมศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 1 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 22 ก.พ. 2560 เวลา 16:33:49 77 61

เชิญชวนจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ (ภายหลังบอกเลิกสัญญาจ้าง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 20 ก.พ. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 31 ม.ค. 2560 เวลา 09:58:59 56 79

ดูทั้งหมด

ให้เสนอแนะ หรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารวินิตจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ครั้งที่ 2 ) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 28 มี.ค. 2560 เวลา 10:04:06 25 49

ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารราชนครินทร์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 24 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 16:24:42 24 49

ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 2 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 23 ก.พ. 2560 เวลา 16:28:08 24 32

ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร เรื่องประกวดราคาซื้อเก้าอี้ ,โต๊ะอ่านหนังสือ , ตู้เสื้อผ้า , ฟูกที่นอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 23 ก.พ. 2560 เวลา 15:06:51 26 32

ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร เรื่องประกวดราคาจ้างต่อเติมศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 16 ก.พ. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 10 ก.พ. 2560 เวลา 15:33:49 34 133

ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องคีย์ออสสำหรับนักศึกษาและผู้ค้าของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 เครื่อง
ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 24 เม.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 24 เม.ย. 2560 เวลา 16:01:23 3 2

ผลการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อนสร้างอาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ (ภายหลักบอกเลิกสัญญา) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหลัด
ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 21 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 13:53:25 31 23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ชั้น 4-7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 3 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 มี.ค. 2560 เวลา 10:46:15 45 35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียติ หลังที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 2 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 2 มี.ค. 2560 เวลา 14:38:30 36 38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างทางเดินรอบสระน้ำสโมสรบุคลากร จำนวน 1 งาน โดยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 22 ก.พ. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 22 ก.พ. 2560 เวลา 16:55:33 49 38

ดูทั้งหมด

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 103 รายการ ของสำนักศึกษาทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 24 เม.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 19 เม.ย. 2560 เวลา 14:29:21 32 62

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 40 รายการ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ
ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 27 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 16:36:36 74 120

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 23 รายการ ของกองคลังและพัสดุ (ครั้งที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 19 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 9 มี.ค. 2560 เวลา 10:37:14 89 96

ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 23 รายการ ของกองคลังและพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 27 ก.พ. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 2 มี.ค. 2560 เวลา 10:36:37 41 47

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 578 รายการ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 3103 ถึงวันที่ 27 ก.พ. 3103

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 23 ก.พ. 2560 เวลา 09:42:03 54 63

ดูทั้งหมด

หนังสือทั่วไป

ที่ ศธ 530.1(6)/ว 3279 เรื่อง การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 10:28:36 24 31

ที่ กค 0422/ว49 เรื่อง หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 8 มี.ค. 2560 เวลา 13:58:26 45 40

ขอเชิญชวนเอกชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อประกอบกิจการร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ครั้งที่ 8/2560 จำนวน 1 รายการ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 21 ก.พ. 2560 เวลา 10:15:26 45 39

ที่ กค 0405.4/ว375 การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินเพื่อใช้ในการติดตามสถานนะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 31 ต.ค. 2559 เวลา 19:29:13 55 45

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 31 ต.ค. 2559 เวลา 19:24:12 63 40

ดูทั้งหมด

รับสมัครงาน

ประกาศกองคลังและพัสดุ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 2559 ถึงวันที่ 22 ส.ค. 2559

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 17 ส.ค. 2559 เวลา 09:51:31 55 54

ประกาศายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 2559 ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 4 ส.ค. 2559 เวลา 09:59:32 67 50

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2559 ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 2 ส.ค. 2559 เวลา 10:59:31 59 52

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติราชการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 2559 ถึงวันที่ 29 ก.ค. 2559

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 19:10:29 50 44

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 2559 ถึงวันที่ 26 ก.ค. 2559

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 19:06:56 56 47

ดูทั้งหมด