shopify analytics ecommerce
 • สำหรับนิสิต

  คลิ๊กเครื่องหมาย + เพื่อเปิด

  +
 • ระบบสารสนเทศ

  คลิ๊กเครื่องหมาย + เพื่อเปิด

  +
 • ระบบเรียกดูการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย

  คลิ๊กเครื่องหมาย + เพื่อเปิด

  +
 • คู่มือ

  คลิ๊กเครื่องหมาย + เพื่อเปิด

  +

ประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556-2559 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560

ประกาศวันทั่ 23 พ.ค. 2560 เวลา 11:19:11 127

หลักสูตรการอบรม :: ประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศวันทั่ 5 พ.ค. 2560 เวลา 11:31:04 252

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกท่าน กรอกแบบประเมิณคุณภาพร้านค้าผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2

ประกาศวันทั่ 9 ก.พ. 2560 เวลา 12:55:15 325

ประกาศราชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก-ตำแหน่ง-นักวิชาการพัสดุ

ประกาศวันทั่ 14 พ.ย. 2559 เวลา 09:29:03 118

ดูทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลผู้ขาย ประเมินผู้ขาย ราคากลาง

สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด โดยวิธีสอบราคา ครั้งที่ 3 ของ สำนักศึกษาทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 7 มิ.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 25 พ.ค. 2560 เวลา 16:03:18 29 48

สอบราคาซื้อไก่สาวพันธุ์ไข่ จำนวน 5,760 ตัว (คร้้งที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 4 พ.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 14:34:05 39 35

สอบราคาซื้อเครื่องคีย์ออสสำหรับนักศึกษาและผู้ค้าของมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 3 เม.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 16:39:57 62 43

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 23 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 09:41:47 59 43

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 23 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 09:39:17 45 39

ดูทั้งหมด

ประกวดราคาจ้างต่อเติมศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียติ หลังที่ 2 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 16 มิ.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 9 มิ.ย. 2560 เวลา 16:43:34 9 13

เชิญชวนจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานต่อเติมศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 25 พ.ค. 2560 เวลา 09:23:50 24 37

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ (ส่วนที่เหลือภายหลังบอกเลิกสัญญาจ้าง) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 24 พ.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 16:31:37 28 32

เชิญชวนจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานต่อเติมอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 16 พ.ค. 2560 เวลา 10:46:40 38 65

ประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารวินิตจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ครั้งที่ 2 ) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 19 เม.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 7 เม.ย. 2560 เวลา 15:23:12 54 48

ดูทั้งหมด

ให้เสนอแนะ หรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาจ้างต่อเติมศูนย์บริการทางกการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2 (คร้้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 7 มิ.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 09:26:59 18 29

ให้เสนอแนะ หรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาจ้างต่อเติมศูนย์บริการทางกการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 25 พ.ค. 2560 เวลา 09:26:19 13 67

ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ (ส่วนที่เหลือภายหลังบอกเลิกสัญญาจ้าง) (ครั้งที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 8 พ.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 พ.ค. 2560 เวลา 15:34:32 23 140

ให้เสนอแนะ หรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารวินิตจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ครั้งที่ 2 ) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 28 มี.ค. 2560 เวลา 10:04:06 42 90

ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารราชนครินทร์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 24 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 16:24:42 42 93

ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อไก่สาวพันธุ์ไข่ จำนวน 5,760 ตัว (ครั้งที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 9 มิ.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 09:30:17 14 6

ประกาศผลการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงอาคาร ชั้น 4-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ครั้งที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 6 มิ.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 มิ.ย. 2560 เวลา 13:59:04 23 15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 25 พ.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 พ.ค. 2560 เวลา 10:36:27 25 26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องคีย์ออสสำหรับนักศึกษาและผู้ค้าของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 เครื่อง
ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 24 เม.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 24 เม.ย. 2560 เวลา 16:01:23 29 28

ผลการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อนสร้างอาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ (ภายหลักบอกเลิกสัญญา) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหลัด
ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 21 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 13:53:25 62 51

ดูทั้งหมด

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 103 รายการ ของสำนักศึกษาทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 24 เม.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 19 เม.ย. 2560 เวลา 14:29:21 110 178

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 40 รายการ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ
ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 27 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 16:36:36 103 143

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 23 รายการ ของกองคลังและพัสดุ (ครั้งที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 19 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 9 มี.ค. 2560 เวลา 10:37:14 122 121

ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 23 รายการ ของกองคลังและพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 27 ก.พ. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 2 มี.ค. 2560 เวลา 10:36:37 66 65

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 578 รายการ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 3103 ถึงวันที่ 27 ก.พ. 3103

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 23 ก.พ. 2560 เวลา 09:42:03 77 84

ดูทั้งหมด

หนังสือทั่วไป

ที่ ศธ 530.1(6)/ว 3279 เรื่อง การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 10:28:36 53 63

ที่ กค 0422/ว49 เรื่อง หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 8 มี.ค. 2560 เวลา 13:58:26 70 79

ขอเชิญชวนเอกชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อประกอบกิจการร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ครั้งที่ 8/2560 จำนวน 1 รายการ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 21 ก.พ. 2560 เวลา 10:15:26 70 62

ที่ กค 0405.4/ว375 การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินเพื่อใช้ในการติดตามสถานนะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 31 ต.ค. 2559 เวลา 19:29:13 83 62

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 31 ต.ค. 2559 เวลา 19:24:12 90 61

ดูทั้งหมด

รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเงเป็นลูกจ้างชั่วคราว “ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ”
ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 มิ.ย. 2560 เวลา 10:22:26 167 101

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองคลังและพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 2 พ.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 พ.ค. 2560 เวลา 16:44:28 272 157

ประกาศกองคลังและพัสดุ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 2559 ถึงวันที่ 22 ส.ค. 2559

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 17 ส.ค. 2559 เวลา 09:51:31 90 79

ประกาศายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 2559 ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 4 ส.ค. 2559 เวลา 09:59:32 98 76

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2559 ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 2 ส.ค. 2559 เวลา 10:59:31 84 69

ดูทั้งหมด