บุคลากร

ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ