shopify analytics ecommerce

คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่

ที่ 406/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 1 ก.พ. 2559 เวลา 14:05:46 52 57

ดูทั้งหมด

ที่ 1599/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 17 พ.ค. 2559 เวลา 09:56:36 42 23

ที่ 489/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ก.พ. 2559 เวลา 10:49:11 36 24

ที่ 489/2559 คำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี กรณีหน่วยงานอื่นๆ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ก.พ. 2559 เวลา 09:25:55 54 27

ที่ 489/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการปฏิบัติราชการการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ก.พ. 2559 เวลา 09:15:41 47 21

ที่ คส.4488/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้รองฯ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) (2)

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 พ.ย. 2558 เวลา 10:18:44 32 22

ที่ 2889/2558 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 11 ส.ค. 2558 เวลา 10:03:58 38 27

ที่ 2889/2558 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 11 ส.ค. 2558 เวลา 10:02:56 44 24

ที่ 2889/2558 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 11 ส.ค. 2558 เวลา 10:01:16 33 31

ที่ 2889/2558 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 11 ส.ค. 2558 เวลา 09:59:04 42 21

ที่ 2886/2558 เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 12:52:34 29 19

ที่ 2870/2558 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 28 ก.ค. 2558 เวลา 14:27:29 48 28

ที่ 2600/2556 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนผู้รักษาการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:15:40 39 26

ดูทั้งหมด

ที่ 1318/2559

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 25 เม.ย. 2559 เวลา 16:14:36 31 23

ที่ 1239/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 25 เม.ย. 2559 เวลา 16:12:58 31 22

ที่ 812/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 1 เม.ย. 2559 เวลา 16:23:34 32 20

ที่ 812/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 1 เม.ย. 2559 เวลา 14:36:41 58 23

ที่ 812/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 1 เม.ย. 2559 เวลา 14:33:52 39 26

ที่ 812/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 08:57:19 46 23

ที่ 812/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกองอาคารสถานที่ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 08:56:44 39 23

ที่ 812/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกองอาคารสถานที่ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 08:55:47 43 22

ที่ 812/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 08:54:24 55 23

ที่ 812/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 08:53:34 43 24

ที่ 812/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 08:52:42 43 27

ที่ 812/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 08:51:18 37 27

ที่ 3096/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 11 ส.ค. 2558 เวลา 09:53:42 34 23

ที่ 3096/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 11 ส.ค. 2558 เวลา 09:46:00 47 23

ที่ 3096/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 11 ส.ค. 2558 เวลา 09:44:53 44 26

ที่ 3096/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 11 ส.ค. 2558 เวลา 09:41:04 37 21

ที่ 3096/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 11 ส.ค. 2558 เวลา 09:39:20 35 26

ที่ 3096/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 11 ส.ค. 2558 เวลา 09:36:52 40 19

ที่ 2926/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 12:56:55 33 22

ที่ 3722/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (1 ต.ค. 57)

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:15:16 41 22

ที่ 2601/2556 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:15:01 39 26

ดูทั้งหมด

ที่ 2296/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 16:38:09 8 18

ที่ 494/2557 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ให้ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา (เพิ่มเติม)

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:13:34 24 27

ที่ 3269/2556 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ให้ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:13:20 26 31

ที่ 2773/2556 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ให้ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:13:03 21 32

ที่ 2990/2548 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ให้ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:12:48 22 22

ดูทั้งหมด

ที่ 1864/2556 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:11:53 28 27

ที่ 1118/2556 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:11:19 46 28

ดูทั้งหมด

ที่ 2607/2558 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าีท่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 31 ส.ค. 2558 เวลา 16:50:28 27 23

ที่ 901/2557 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลับยมหาสารคาม

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:10:57 62 43

ที่ 5295/2556 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน กองคลังและพัสดุ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:09:46 28 26

ดูทั้งหมด

ที่ 4620/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธ์ในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 20 ธ.ค. 2559 เวลา 14:14:45 41 27

ที่ 4619/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และผู้ใช้งานในระบบ (Company User) เพื่อดำเนินเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำส่งคลังหรือฝากคลังส่วนของราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 20 ธ.ค. 2559 เวลา 14:12:23 31 22

ที่ 3691/2558 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ก.ย. 2558 เวลา 14:37:47 49 21

ที่ 3228/2558 คำสั่ง แต่งตั้งผู้มีสิทธิ์ในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 19 ส.ค. 2558 เวลา 14:22:17 164 93

ที่ 3227/2558 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบประจำวัน

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 19 ส.ค. 2558 เวลา 14:21:26 36 22

ที่ 3226/2558 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เก็บรักษาบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) สำหรับบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกในระบบ GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 19 ส.ค. 2558 เวลา 14:19:52 50 28

ที่ 3256/2558 คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรกองคลังและพัสดุ งานโภชนบริการ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 18 ส.ค. 2558 เวลา 09:52:29 46 20

ที่ 3255/2558 คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรกองคลังและพัสดุ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 18 ส.ค. 2558 เวลา 09:50:46 180 126

ที่ 1118/2557 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:09:17 47 20

ที่ 4371/2556 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวบและการปรับแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:09:06 35 20

ที่ 2280/2556 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:08:50 48 21

ดูทั้งหมด