shopify analytics ecommerce

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามพ.ศ.2551
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 11:57:07 49 38

พระราชบัญญัต ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 11:56:53 56 39

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามพ.ศ.2550
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 11:56:40 39 31

พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 11:56:17 60 32

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้อราชการพลเรียนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 11:56:06 50 33

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2541
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 11:55:50 49 27

พระราชบัญญัติ ว่าการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2538
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 11:57:59 57 30

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 11:57:38 63 32

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 11:57:22 59 31

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 11:55:10 61 35

ดูทั้งหมด