shopify analytics ecommerce

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๘
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 7 เม.ย. 2559 เวลา 09:55:33 116 122

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย เงินประจำตำแหน่งหรือค่าตอบแทนของพนักงานประเภททั่วไป วิชาชีพเฉาพะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:45:19 48 38

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย เบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:45:07 50 39

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าพาหนะ และเบี้้ยประชุมในการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานวิชาการสังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:44:57 31 21

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) พ.ศ.2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:34:36 36 22

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าตอบแทนในการประเมินผลงานและเบี้ยประชุม พ.ศ. 2556
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:34:20 50 35

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหนังสือเรืยน ตำราเรียน พ.ศ.2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:33:45 56 22

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:33:37 50 47

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ(ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:33:27 46 54

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:33:11 56 42

ระเบียบมาหวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:32:58 58 29

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชีค่าจ้างขั้นตำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:32:46 43 25

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พศ.2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:32:38 51 18

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการลงทะเบียนของบุคลากรภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:32:29 35 22

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:32:19 34 20

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งหรือค่าตอบแทนของพนักงานประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:31:30 46 18

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งพนักงานประจำเต็มเวลา สังกัดโรงเรียนสาธิตซึ่งทำหน้าที่สอนระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ. 2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:31:20 34 18

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:31:03 42 27

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:30:47 35 23

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:30:39 54 22

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:30:30 44 24

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:30:21 51 34

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษอธิการบดีโดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:29:19 51 43

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:29:07 76 96

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการใช้บริการสำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:28:52 47 23

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:28:41 113 62

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:28:33 57 32

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนค่าหน่วยกิต สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า พ.ศ.2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:27:56 46 35

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:27:46 34 36

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:27:19 37 38

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าบำรุงการบริหารจัดการสถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยายและคุรุภัณฑ์ พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:27:11 51 26

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:26:54 60 29

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:26:45 47 20

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรจากเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:26:35 65 28

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได้ พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:26:26 56 40

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินทดรองราชการของหน่วยงานจากเงินรายได้ พ.ศ. 2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:26:09 48 37

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:25:55 67 47

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะพยาบาลศาตร์ พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:25:39 49 28

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:25:30 56 26

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานโครงการสอนเสริมในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:25:20 43 20

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยที่พักรับรองของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:25:11 53 22

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:24:49 47 22

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:23:54 45 25

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:23:45 38 27

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการลงทะเบียนของนิสิต (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:23:28 42 16

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:23:16 41 29

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและสวัดดิการบุคลากร ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:23:03 42 26

ระเบียบคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและสวัดดิการบุคลากรพ.ศ. 2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:22:54 52 22

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:22:45 35 28

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยใช้เงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2551
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:22:30 52 48

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2551
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:22:21 60 19

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยกู้สวัสดิการเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:22:12 44 21

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:22:03 48 25

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยมหาสาคาม พ.ศ. 2548
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:21:33 49 19

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:21:21 43 22

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:20:51 44 18

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการจัดตั้งเงินกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:20:43 47 24

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:20:34 37 35

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:20:24 44 19

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทโควตาผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. 2547
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:20:16 45 18

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับบุคคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:20:03 46 23

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2546
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:19:52 44 22

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการเรียน เทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:19:36 38 24

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วการยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:19:26 45 23

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการจัดสรรผลประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2546
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:19:15 55 22

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2546
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:19:06 48 22

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย สวัสดิการเล่าเรียนบุตรของบุคลากรที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2546
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:18:53 40 24

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการลงทะเบียนของนิสิต พ.ศ. 2545
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:18:41 37 17

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2545
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:18:31 42 23

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการลงทะเบียนของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2545
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:18:10 55 20

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:17:58 47 46

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าจ้าง และการเพิ่มค่าจ้างพนักงาน พ.ศ. 2544
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:17:45 37 19

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องอนุมัติและรายงานผลการศึกษา พ.ศ. 2544
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:17:21 38 20

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:17:07 34 20

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2541
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:16:18 35 20

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2540
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:15:58 43 17

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการลาออกจากตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2540
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:15:49 51 19

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต พ.ศ.2540
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:15:39 32 20

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพิเศษผลิตผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.2540
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:14:58 46 22

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วการยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2540
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:13:54 56 23

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2540
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:13:32 45 16

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการจัดตั้งเงินกองทุน พ.ศ. 2539
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:13:22 37 29

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินหมุนเวียน พ.ศ. 2539
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:13:14 34 20

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:13:06 64 57

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก พ.ศ. 2539
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:12:56 52 25

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2539
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:12:46 45 26

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหลักสูตร พ.ศ.2538
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:11:44 53 24

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:10:17 36 21

ดูทั้งหมด