shopify analytics ecommerce

ประกาศมหาวิทยาลัย

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 2559 ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 7 มิ.ย. 2559 เวลา 09:24:27 106 110

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 2559 ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 มิ.ย. 2559 เวลา 09:11:29 63 71

ประกาศมหาวิทายลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2559
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 12 พ.ค. 2559 เวลา 09:03:17 59 42

ประกาศมหาวิทายลัยมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 26 ต.ค. 2558 เวลา 14:53:14 40 52

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการ วมว.) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. 2558 ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 20 ต.ค. 2558 เวลา 09:31:59 30 29

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลังเกณฑ์แลัอัตราในการใช่รถยนต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 11 ส.ค. 2558 เวลา 11:05:47 45 41

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557 (30 ต.ค. 57)
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:13:38 24 17

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบบทความวิจัย บทความทางวิชาการและวารสาร (ฉบับที่ 2) (15 ต.ค. 57)
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:13:31 31 25

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ. 2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:13:22 52 48

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาแหล่งฝึกและการเรียกเก็บค่าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:13:14 38 24

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจสอบบทความวิจัย บทความทางวิชาการและวารสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:12:55 30 18

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภาแต่งตั้ง
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:12:48 31 17

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ พ.ศ. 2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:12:40 39 18

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการอุดหนุนวิจัยของนิสิต พ.ศ.2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:12:33 39 27

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:12:19 40 24

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง กำหนดประเภทและอัตราค่าบำรุงหอพักฯ พ.ศ.2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:12:07 36 21

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:12:00 38 52

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการวิจัยหลักสูตรปรัชญาดุษดีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพของคณะเทคโนโลยี
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:11:45 32 23

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชาฯ พ.ศ.2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:11:37 42 16

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายคณะ การเปลี่ยนสาขาและวิชาโท พ.ศ.2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:11:27 34 19

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขผลการศึกษาของนิสิต พ.ศ.2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:11:18 40 17

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำเร็จศึกษา พ.ศ.2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:11:10 28 19

ประกาศ เรื่องอัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:11:02 35 35

ประกาศ การเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.)
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:10:53 33 16

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU outbound intership) พ.ศ.2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:10:36 36 17

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน (MSU inbound intership) พ.ศ.2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:10:09 43 17

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:09:44 42 19

ประการศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:09:29 28 32

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:09:15 62 31

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2556
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:09:05 43 23

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2556
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:08:57 39 17

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการวิจัย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2556
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:08:50 41 22

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:08:41 32 28

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:08:12 57 50

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:08:04 35 19

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับโครงการเด็กดีมีที่เรียน พ.ศ.2556
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:07:56 37 17

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:07:44 36 35

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แจ้งเวียนประปาศ คำสั่งมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:07:29 45 20

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:46:46 47 18

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:06:53 41 17

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:06:46 46 20

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิจ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:06:36 52 50

ระกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิจ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:06:28 26 25

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิจ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:06:19 36 20

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิจ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:06:08 39 37

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อัตราค่าบำรุงการบริหารจัดการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:05:26 31 25

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเเหล่งฝึกและเรียกเก็บค่าปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:05:19 26 20

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:05:09 41 25

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:05:00 28 21

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:04:52 37 25

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องอัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:04:37 44 39

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องอัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:04:28 42 25

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระบบไตรภาคนอกจังหวัดมหาสารคาม ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:04:14 33 21

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนออนุมัติการสำเร็จการศึกษา และการอนุมัติปริญญา พ.ศ. 2554
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:03:59 43 24

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:03:42 29 18

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:03:33 32 17

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ พ.ศ.2554
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:03:23 43 27

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราในการใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:03:16 40 27

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ระบบนอกเวลาราชการ ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พศ.2554
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:03:07 45 30

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการคณะหรือหน่วยงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พศ.2554
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:02:28 35 23

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดทำและการติดตามประเมินผลหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พศ. 2554
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:02:18 27 19

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการดำเนินงวนของสภามหาวิทยาลัย พศ.2554
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:01:20 44 16

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการดำเนินงวนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2554
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:01:11 34 19

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พศ.2554-2558
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:01:02 30 18

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2554
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:00:53 39 22

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องเพิ่มเติมบัญชีค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ระดับปริญาตรี พ.ศ.2554
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:00:45 42 30

ประกาศมหวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องจัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:00:37 43 20

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการโดยใช้เงินรายได้ พ.ศ.2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:57:00 45 48

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:56:47 35 24

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการจัดตั้งกองทุนพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:56:37 39 20

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องวิธีการเบิกจ่ายและกำหนดชุดแต่งกายของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:56:27 34 25

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องอัตราค่าหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:56:18 37 23

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องเพิ่มอัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:56:08 33 33

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องเพิ่มเติมอัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:55:57 37 30

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าพาหนะให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:55:42 42 24

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์การทำนามบัตรสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:55:34 58 25

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับ ดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:55:25 35 17

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย หลักสูตร ปร.ด วิศวกรรมเครื่องกลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:55:16 43 15

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารกลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:55:07 39 17

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:54:57 29 15

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าสอนหลักสุตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:54:47 31 16

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:53:27 41 19

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:53:13 31 21

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:53:05 35 22

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองที่เป็นมาตราฐานของคณะ/หน่วยงาน พ.ศ.2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:52:00 30 18

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:51:48 34 20

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และค่าที่ปรึกษาและค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงงานนิสิตของคณะการบัญชีและการจัดการ พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:51:13 40 27

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำและอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิวารสารการบัญชีและการจัดการ พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:51:01 34 22

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารราม เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าที่พักรับรองของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช พ.ศ. 2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:50:52 41 23

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:50:43 52 17

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:50:31 34 17

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์การอนุมัติและส่งผลการศึกษา พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:50:21 32 28

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าสอนของคณะการบัญชีและการจัดการ พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:50:05 35 26

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:49:56 35 28

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อแะการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:49:37 30 23

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลัเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการสอบสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:49:27 34 22

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:49:14 38 20

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องค่าตอบแทนการประเมินผลงานการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:49:06 31 19

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลัเกณฑ์และอัตราในการใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:48:56 42 19

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบคัดเลือกตัวบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:48:44 34 36

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการออกและตรวจข้อสอบ กรรมการจัดเตรียมข้อสอบ กรรมการควบคุมการสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ และกรรมการตรวจรูปแบบบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:48:28 27 20

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:48:20 31 17

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:48:04 39 23

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:47:54 34 24

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:47:45 52 27

เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการการศึกษานอกสถานที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:46:20 34 18

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2552
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:46:08 38 19

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องจัดตั้งสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2551
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:47:31 33 18

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ. 2551
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:47:22 29 20

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องจัดตั้งคณะสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2551
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:47:13 23 17

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2551
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13:46:59 36 15

ดูทั้งหมด