แบบฟอร์มให้บริการ

แบบ Check-list

 • แบบ CHECK-LIST
 • F-FF-01-001 check-list ค่าตอบการสอบ-เฉพาะผู้ออกข้อสอบรับทุน 48 ดาวน์โหลด
 • F-FF-01-002 check-list ค่าตอบแทนการสอบ-เฉพาะกรรมการสอบสัมพันธ์-ประเมิน-สอบสมรรถภาพ-หรือเงินรางวัลย 43 ดาวน์โหลด
 • F-FF-01-003 check-list ค่าตอบแทนการสอบ-เฉพาะผู้ออกข้อสอบ 42 ดาวน์โหลด
 • F-FF-01-004 check-list ค่าตอบแทนการสอบ-เฉพาะสอบบุคคลเข้ามาทำงาน 42 ดาวน์โหลด
 • F-FF-01-005 check-list ค่าตอบแทน-พ.ต.ส. 40 ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ดูทั้งหมด

แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงินรับ

ดูทั้งหมด

แบบฟอร์มกลุ่มงานการเงินจ่าย

ดูทั้งหมด

แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

 • F-FF-05 แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
 • F-FF-05-001แบบแจ้งข้อมูลหลักผุ้ขาย 35 ดาวน์โหลด
 • F-FF-05-002 แบบแจ้งรายละเอียดการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีมีหนี้ผูกพัน) - กง1 32 ดาวน์โหลด
 • F-FF-05-003 แบบแจ้งรายละเอียดการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) - กง2 34 ดาวน์โหลด
 • F-FF-05-004 แบบแจ้งรายละเอียดการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน(กรณีมีหนี้ผูกพัน) 34 ดาวน์โหลด
 • F-FF-05-005 แบบแจ้งรายละเอียดการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) 35 ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แบบฟอร์มกลุ่มงานจัดหารายได้

 • F-FF-06 แบบฟอร์มกลุ่มงานจัดหารายได้
 • F-FF-06-001 ฟอร์มการตรวจสอบพื้นที่เพื่อการซ่อมบำรุงสาธารณุปโภค 30 ดาวน์โหลด
 • F-FF-06-002 ทะเบียนคุมสัญญาการใช้พื้นที่ 32 ดาวน์โหลด
 • F-FF-06-003 ทะเบียนรับ คู่ฉบับสัญญาการใช้พื้นที่ 30 ดาวน์โหลด
 • F-FF-06-004 ทะเบียนเลขมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้า 34 ดาวน์โหลด
 • F-FF-06-005 ฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้พื้นที่ 29 ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารการพัสดุ

ดูทั้งหมด

แบบฟอร์มกลุ่มงานบัญชี

ดูทั้งหมด