shopify analytics ecommerce

แนวปฏิบัติที่ดี

ที่ ศธ 0530.1(6) /3959 แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 16:23:12 51 56

ที่ ศธ 0530.1(6.3) /1144 เรื่อง เผยแพร่เกร็ดความรู้ด้านการพัสดุในหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับหลักประกัน"

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 14 มิ.ย. 2559 เวลา 09:49:51 51 43

ที่ ศธ 0530.1(6.3) /1145 เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมและการจำหน่วยพัสดุ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 14 มิ.ย. 2559 เวลา 09:40:39 51 49

ที่ ศธ 0530.1(6.3) /206 เรื่อง วิธีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี 2558 ในระบบ MIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 14 มิ.ย. 2559 เวลา 09:35:37 38 32

ที่ ศธ 0530.1(6.3) /1147 เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาซื้อ/จ้าง

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 14 มิ.ย. 2559 เวลา 09:33:35 51 38

ที่ ศธ 0530.1(6.3) /1146 เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจำหน่ายพัสดุ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 14 มิ.ย. 2559 เวลา 09:31:59 51 35

ที่ ศธ 05320.1(6) / ว 1783 แนวปฏิบัติในการขอยืมเงินทดรองราชการของบุคลากร (เฉพราะหน่วยงานที่มีเงินทดรองราชการ)

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 10:20:03 46 52

ที่ ศธ 05320.1(6) / ว 1762 แนวปฏิบัติในการขอยืมเงินทดรองราชการของบุคลากร (เฉพาะหน่วยงานที่ไม่มีเงินทดรองราชการ)

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 10:19:16 47 51

ที่ ศธ 0530.1(6)/ว 47 แนวปฏิบัติในการขอเบิกเงินวิจัยและบริการจากแหล่งทุนภายนอก

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 14 ต.ค. 2558 เวลา 16:31:02 57 43

ที่ ศธ 0530.1(6.1)/1707 เรื่อง การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือแจ้งเวียน และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งจ่ายเงิน

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 4 ก.ย. 2558 เวลา 15:04:42 56 43

ที่ ศธ 0530.1(6)/2707 เรื่อง การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือแจ้งเวียน และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 ก.ย. 2558 เวลา 18:35:05 40 57

การจัดทำร่าง TOR

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 ก.ย. 2558 เวลา 13:58:34 37 28

ที่ ศธ 0530.1(6.3)/751 เรื่อง การเผยแพร่ระเบียบและหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 ก.ย. 2558 เวลา 11:18:18 44 33

ที่ ศธ 0530.1(6)/ว 5454 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเบิกเงินค่ารับรองและขออนุมัติจัดโครงการ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 26 ส.ค. 2558 เวลา 12:56:45 69 63

ที่ ศธ 0530.1(6)/ว 5453 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเบิกเงินค่าสมนาคุณวิทยากรเกินอัตราที่กำหนด

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 26 ส.ค. 2558 เวลา 12:55:28 40 54

ที่ ศธ 0530.1(6)/ว 5452 แนวปฏิบัติในการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 26 ส.ค. 2558 เวลา 12:54:00 30 47

ที่ ศธ 0530.1(6)/5451 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเบิกเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 26 ส.ค. 2558 เวลา 12:52:08 43 36

แนวปฏิบัติและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลังและพัสดุ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:50:28 38 25

แนวปฏิบัติและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ กองคลังและพัสดุ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:50:19 39 27

แนวปฏิบัติและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน กลุ่มงานการเงินจ่าย กองคลังและพัสดุ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:50:11 36 46

แผนผังก้างปลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:49:54 68 64

แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นักเรียน นิสิตช่วยปฏิบัติงานราชการ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:49:38 41 48

แนวปฏิบัติที่ดี หัวข้อ การเขียน Flow chart

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:49:29 42 33

แนวทางการปฏิบัติในการซื้อน้ำมันเชิ้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:49:21 35 33

การเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:49:11 43 53

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:49:01 58 51

ขั้นตอนการจัดประชุมของกองคลังและพัสดุ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:48:50 34 27

การตรวจเอกสารเบิกจ่ายเกี่ยวกับพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:48:41 47 32

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:48:30 53 61

ดูทั้งหมด

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:52:00 46 35

กระบวนงาน การเบิกเงินทดรองราชการหน่วยงานย่อย

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:51:49 49 30

กระบวนงาน การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการหน่วยงานย่อย

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:51:25 43 27

กระบวนงาน การเบิกเงินผ่านระบบ SCB-Businessnet

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:51:16 36 19

กระบวนงาน การคืนเงินให้นิสิตกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กรณีที่นิสิตสำรองจ่ายเงินไปก่อน)

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:51:07 56 19

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ศูนย์การจัดหาพัสดุกลาง (Flow chart)

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:50:54 53 34

ดูทั้งหมด