shopify analytics ecommerce

กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2560

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เวลา 9.00 น. วันที่ 18 ส.ค. 2560

ประกาศวันทั่ 18 ส.ค. 2560 เวลา 13:52:58 24

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ณ บริเวณ ลานหน้าอาคารบรมราชกุมารี

ประกาศวันทั่ 16 ส.ค. 2560 เวลา 11:35:46 21

กิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 7/2560

ประกาศวันทั่ 15 ส.ค. 2560 เวลา 10:39:01 33

การฝึกอบรม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ

ประกาศวันทั่ 7 ส.ค. 2560 เวลา 11:15:05 45

กิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 6/2560

ประกาศวันทั่ 7 ส.ค. 2560 เวลา 09:48:37 46

การจัดการความรู้(KM)เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/60

ประกาศวันทั่ 21 ก.ค. 2560 เวลา 09:20:34 27

กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา พระบรมธาตุนาดูน

ประกาศวันทั่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 11:33:35 44

มมส จัดงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศวันทั่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 10:54:17 46

ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการ Stat Up ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังหน้าใหม่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ประกาศวันทั่ 23 พ.ย. 2559 เวลา 15:09:04 205

โครงการ Stat Up ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังหน้าใหม่

ประกาศวันทั่ 22 พ.ย. 2559 เวลา 09:37:58 179

ประชุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานกแงคลังและพัสดุ ครั้งที่  1/2559 วันที่  13 ตุลาคม 2559

ประกาศวันทั่ 17 ต.ค. 2559 เวลา 09:44:44 108

e-leaning การเบิกจ่ายเงิน

ประกาศวันทั่ 10 ต.ค. 2559 เวลา 16:21:43 133

ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ

ประกาศวันทั่ 14 ก.ย. 2559 เวลา 14:17:27 113

โครงการทดสอบสมรรถณะ ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและการพัสดุ ครั้งที่ 2/2559

ประกาศวันทั่ 29 ส.ค. 2559 เวลา 15:58:16 84

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2559-2561) ครั้งที่ 1/2559

ประกาศวันทั่ 11 ส.ค. 2559 เวลา 16:21:38 69

แห่ต้นดอกเงินและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559

ประกาศวันทั่ 4 ส.ค. 2559 เวลา 12:53:23 86

กำหนดประชุมกำกับติดตาม การปฎิบัติงานกองคลังและพัสดุ ครั้งที่ 14 2559

ประกาศวันทั่ 25 เม.ย. 2559 เวลา 10:42:06 83

โครงการอบรมหลักสูตร การปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO9001 : 2015

ประกาศวันทั่ 8 เม.ย. 2559 เวลา 10:37:48 76

ประชุมเตรียมความพร้อม

ประกาศวันทั่ 16 มี.ค. 2559 เวลา 09:43:00 49

ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการตลาดน้อย

ประกาศวันทั่ 15 มี.ค. 2559 เวลา 09:58:28 65

ประชุมเพื่อซ้อมแนวทางปฏิบัติประเด็นเกี่ยวกับการขอยืมเงินทดรองของบุคลากร

ประกาศวันทั่ 24 ก.พ. 2559 เวลา 10:55:34 69

ประชุมร่างระเบียบมหารวิทยาลัย ครั้งที่ 9

ประกาศวันทั่ 24 ก.พ. 2559 เวลา 10:27:29 48

ประชุมกำกับ และติดตามงานภายในกองคลังและพัสดุ ครั้งที่ 7/2559

ประกาศวันทั่ 10 ก.พ. 2559 เวลา 15:52:49 61

โครงการ Morning Talk ครั้งที่ 5/2559

ประกาศวันทั่ 8 ก.พ. 2559 เวลา 14:52:54 158

KM การรับเงินและส่งเงิน

ประกาศวันทั่ 25 ม.ค. 2559 เวลา 15:40:24 84

Morning talk ครั้งที่ 3/2559

ประกาศวันทั่ 4 ม.ค. 2559 เวลา 09:59:19 47

ประจำปีงบประมาณ 2558

งานสถาปนา 48 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศวันทั่ 4 ม.ค. 2559 เวลา 09:49:37 102

ประชุมร่างระเบียบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559

ประกาศวันทั่ 4 ม.ค. 2559 เวลา 09:22:06 67

Big Cleaning Day

ประกาศวันทั่ 4 ม.ค. 2559 เวลา 09:16:09 69

โครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2558 ณ จังหวัดภูเก็ต

ประกาศวันทั่ 5 ก.ย. 2558 เวลา 15:29:07 49

กองคลังและพัสดุเข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม เนื่องในวันเฉลิม

ประกาศวันทั่ 14 ส.ค. 2558 เวลา 11:00:46 53

กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานด้านการบริการการเงิน พัสดุ และจัดหารายได้

ประกาศวันทั่ 14 ก.ค. 2558 เวลา 16:28:53 59

กองคลังและพัสดุร่วมงาน บุญเดือนแปด เข้าพรรษา หล่อเทียนบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศวันทั่ 14 ก.ค. 2558 เวลา 16:13:45 46

กองคลังและพัสดุ โดยรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ ได้มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ ให้แก่บุคลากร

ประกาศวันทั่ 7 ก.ค. 2558 เวลา 15:34:20 40

กองคลังและพัสดุร่วมงานฮีตเดือนเจ็ดบุญซำฮะ สงสางเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศวันทั่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 16:06:51 67

ประจำปีงบประมาณ 0

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2559

ประกาศวันทั่ 22 ต.ค. 2558 เวลา 16:45:54 48

โครงการหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

ประกาศวันทั่ 22 ต.ค. 2558 เวลา 10:50:24 64

การประชุมทบทวนแนวทางปรับปรุง QM และ QP

ประกาศวันทั่ 20 ต.ค. 2558 เวลา 08:50:53 90

การประชุมกำกับและติดตามงาน

ประกาศวันทั่ 15 ต.ค. 2558 เวลา 13:43:55 84

โครงการธรรมสัญจร วัดมหาผล

ประกาศวันทั่ 15 ต.ค. 2558 เวลา 11:23:50 134

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

ประกาศวันทั่ 15 ต.ค. 2558 เวลา 09:59:57 44

โครงการ Morning Talk ครั้งที่ 1/2559

ประกาศวันทั่ 12 ต.ค. 2558 เวลา 14:27:38 109

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2559

ประกาศวันทั่ 9 ต.ค. 2558 เวลา 17:56:40 62

การตรวจติดตามประเมินภายในมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประกาศวันทั่ 9 ต.ค. 2558 เวลา 17:46:04 51

การตรวจติดตามประเมินภายในมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากกองทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประกาศวันทั่ 8 ต.ค. 2558 เวลา 11:15:45 74

การประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008

ประกาศวันทั่ 6 ต.ค. 2558 เวลา 14:11:00 70

กิจกรรม 5 ส. 2 ตุลาคม 2558

ประกาศวันทั่ 2 ต.ค. 2558 เวลา 17:14:57 341