รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศวันทั่ 8 ต.ค. 2561 เวลา 13:45:24

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 8 ตุลาตม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักอธิการบดี โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
 วาระที่1.1 คำสั่งแจ่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
 -ไม่มี-
ะเบียบวาระที่ 3 เรื่องค้างพิจารณาหรือสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

 -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
 วาระที่ 4.1 พิจารณาแนวทางในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระเบียบที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

 -ไม่มี-

 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +