รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2559

ประกาศวันทั่ 9 ต.ค. 2558 เวลา 17:56:40

    วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองคลังและพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมพิจารณาปรับแก้ไขร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

มุ่งมั่นให้บริการ พัฒนางานอย่างมีคุณภาพ - Commitment to service development of a quality.

ข่าว/ภาพ : นายธีรศักดิ์  เพชรศรีโชติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (09-10-2015)

 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +