รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

ประกาศวันทั่ 15 ต.ค. 2558 เวลา 09:59:57

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

เรียน บุคลากรกองคลังและพัสดุ

          ตามที่กองคลังและพัสดุ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อเตรียมความพร้อมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอดคล้องกับมติ ครม. ที่เร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1

         ในการนี้ เพื่อให้การจัดโครงการเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญบุคลากรกองคลังและพัสดุทุกท่านเข้าร่วมโครงการหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)"  ในวันพุทธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

         อนึ่ง กรุณาทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากลิงค์ http://www.plan.msu.ac.th/iroffice/register_new/index.php?menu=show_course

         จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

  • Link to ...

    ...

    +