รายละเอียด

การประชุมกำกับและติดตามงาน

ประกาศวันทั่ 15 ต.ค. 2558 เวลา 13:43:55

การประชุมกำกับและติดตามงาน

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ  ชาติชนะยืนยง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อกำกับและติดตามงานกองคลังและพัสดุ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และติดตามงานเพื่อให้การบริหารงานของกองคลังและพัสดุมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมกองคลังและพัสดุ วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. -16.30 น.

 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +