รายละเอียด

ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการตลาดน้อย

ประกาศวันทั่ 15 มี.ค. 2559 เวลา 09:58:28

 ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการตลาดน้อย      

       เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการโรงอาหารตลาดน้อย (MSU FOOD LAND) ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ นางวิรายา ภมรสมิต ผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ และนายปลวัชร ปัดเสน ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ  ได้ประชุมชี้แจงนโยบายวิธีการจัดการตลาดน้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีแนวทางการบริหารจัดการผู้ประกอบการตลาดน้อย โดยมีการกำหนดราคาค่าอาหาร เครื่องดื่ม โดยจัดทำเป็นบัญชีราคาค่าอาหารที่อยู่ในตลาดน้อยทั้งหมดในลักษณะประกาศมหาวิทยาลัย การลดอัตราค่าบริหารจัดการพื้นที่รายเดือน การกำหนดวัสดุหีบห่อบรรจุอาหาร กำหนดวิธีการต่อสัญญาใช้พื้นที่ อย่างเข้มงวด การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ามาจำหน่ายสินค้า และการจำหน่ายอาหารโดยใช้บัตรเงินสดโดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพชีวิตของนิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและผู้มารับบริการ เพื่อพัฒนาในรูปแบบของการบริการที่ดี การมีเซอร์วิสที่ดี คุณภาพของผู้ประกอบการบุคลิกลักษณะที่ควรปฏิบัติ การทำอาหารให้ถูกสุขลักษณะ การดูแลพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อย การดูแลขยะ และการบริหารจัดการอัตราค่าเช่าด้วยความยุติธรรม มีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว : อภิราม ทามแก้ว

ภาพ : ธีรศักดิ์  เพชรศรีโชติ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +