รายละเอียด

โครงการอบรมหลักสูตร การปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO9001 : 2015

ประกาศวันทั่ 8 เม.ย. 2559 เวลา 10:37:48

เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ นายปลวัชร ปัดเสน ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุได้เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน ที่ปรึกษาอิสระ ด้านกฎหมาย บริหารบุคคล ระบบ ISO 9001 ISO 14001 OHSAS GMP เพื่อเตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนจาก ISO 9001 : 2008 เป็น ISO 9001 : 2015 กองคลังและพัสดุจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยน รวมทั้งผลการทบต่อระบบการบริหารงานคุณภาพในปัจจุบันของหน่วยงาน พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป

 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +