รายละเอียด

กำหนดประชุมกำกับติดตาม การปฎิบัติงานกองคลังและพัสดุ ครั้งที่ 14 2559

ประกาศวันทั่ 25 เม.ย. 2559 เวลา 10:42:06

เมื่อวันที่  25  เมษายน  พ.ศ. 2559  เวลา 9.30-12.00 ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบิดี

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุมกำกับติดตามการปฏิบัติงานกองคลังและพัสดุ ครั้งที่ 14 โดยทั้งนี้ได้มี นายปลวัช  ปัดเสน  ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ  พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มงานได้เข้าเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานกองคลังและพัสดุเกิดประสิธิผลสูงสุดต่อการบริหาร  โดยมีวาระการประชุมดังนี้  1.ติดตามการดำเินการชำระเงินผ่านตู้อัตโนมัติ  2.ติดตามการดำเนินการปรับปรุงโรงอาหาร(เขตุในเมือง)  3.ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับลูกหนี้งานโภชนบริการ  4.สิ่งก่อสร้างที่ไม่มีการบันทึกรายการลงในระบบสารสนเทศ  5.คู่มือประชาชน  เรื่อง  การเบิกจ่าย  6.ติดตามการดำเนินงานงบลงทุน 7.พิจารณาการขอยืมตัวบุคลากรไปช่วยราชการ  จำนวย 2 ราย  8.พิจารณาแผนการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การประเมินเงินทดรองราชการ  9.พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินการจัดทำงบการเงิน  และ10.พิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินเงินบัตรน้ำมันราชการ

 

ภายข่าว

นายธีรศักดิ์   เพชรศรีโชติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +