รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2559-2561) ครั้งที่ 1/2559

ประกาศวันทั่ 11 ส.ค. 2559 เวลา 16:21:38

การประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนกลยุธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2559-2561)

        เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะกรรมการได้เข้าร่วมพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคามา (พ.ศ.2559-2561)  เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2558  ระดับสถาบัน  องค์ประกอบที่ 5  ตัวบ่งชี้  5.1  การบริหารของสถาบัน เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์ของสถาบัน  เกณฑ์ข้อที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT  กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +