รายละเอียด

โครงการทดสอบสมรรถณะ ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและการพัสดุ ครั้งที่ 2/2559

ประกาศวันทั่ 29 ส.ค. 2559 เวลา 15:58:16

โครงการทดสอบสมรรถณะ ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและการพัสดุ ครั้งที่ 2/2559

        เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559  กองคลังและพัสดุได้จัดโครงการทดสอบสมรรถณะผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและการพัสดุขึ้น เพื่อทดสอบวัดความรู้และติดตามผลผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและการพัสดุว่ามีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ ในการจัดโครงการครั้งนี้ นายปลวัชร  ปัดเสน  ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ  ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมกล่าวมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าทดสอบจากหน่วยงานต่างๆ ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +