รายละเอียดประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ รื่อง หลักการและวิธีการจัดหาพัสดุด้วยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP)

ประกาศวันทั่ 30 พ.ค. 2560 เวลา 12:15:39

 • รายละเอียดโครงการ
  Link to ...

  ...

  +
 • กำหนดการ
  Link to ...

  ...

  +