รายละเอียดประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม พัฒนาสมรรถนะตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง

ประกาศวันทั่ 3 ก.ย. 2561 เวลา 15:52:08

สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม" พัฒนาสมรรถนะตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 "
หัวข้อ “ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิกเงินตามแบบ Check list กองคลังและพัสดุ ”

  • สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม" พัฒนาสมรรถนะตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 "
    Link to ...

    ...

    +