รายละเอียดศูนย์ฝึกอบรม

การจัดประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

ประกาศวันทั่ 24 ส.ค. 2558 เวลา 16:37:20

หลักสูตรการอบรม ::
การจัดประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
จำนวนเปิดที่รับ ::
120  คน        
รายละเอียดหลักสูตร ::
การจัดประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี นางกัณทิมา ศรีเสนพิลา 1251
วัน/เวลา  ::
วันที่ 27 ส.ค. 2558  เวลา 09.00 น.   -  12.00 น.
สถานที่อบรม ::
ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ::
กองคลังและพัสดุ
ผู้ประสานงานเพิ่มเติม ::
นางกัณทิมา ศรีเสนพิลา 1251
เปิดรับสมัคร ::
24 ส.ค. 2558
ปิดรับสมัคร ::
25 ส.ค. 2558
 

 • คู่มือการใช้งาน ระบบแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินงบประมาณ
  Link to ...

  ...

  +
 • ขออนุมัติแนวปฏิบัติในการดำเนินการขอเบิกเงิน
  Link to ...

  ...

  +
 • การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ
  Link to ...

  ...

  +
 • หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายได้
  Link to ...

  ...

  +
 • ซ้อมความเข้าใจการกันเงินไว้เบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2558
  Link to ...

  ...

  +
 • วิธีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีผ่านระบบ MIS
  Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +