รายละเอียดศูนย์ฝึกอบรม

โครงการทดสอบสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและการพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2557

ประกาศวันทั่ 29 มิ.ย. 2558 เวลา 15:51:40

หลักสูตรการอบรม ::
โครงการทดสอบสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและการพัสดุ   
จำนวนเปิดที่รับ ::
250  คน        
รายละเอียดหลักสูตร ::
โครงการทดสอบสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและการพัสดุ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและการพัสดุของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วัน/เวลา  ::
วันที่ 25 ก.ย. 2557  เวลา 08.30 น.   -  12.00 น.
สถานที่อบรม ::
ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ::
กองคลังและพัสดุ
ผู้ประสานงานเพิ่มเติม ::
นางสาววรางคณา หิรัญคำ
เปิดรับสมัคร ::
11 ก.ย. 2557
ปิดรับสมัคร ::
22 ก.ย. 2557