รายละเอียดศูนย์ฝึกอบรม

โครงการประชุมชี้แจง การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต

ประกาศวันทั่ 16 ส.ค. 2559 เวลา 09:52:27

1.  หลักการและเหตุผล

           ภายใต้นโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลที่ได้กำหนดแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ                   โดยมีเป้าหมายปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่มุ้งเน้นผลงานและผลลัพธ์  (Outcome)  แทนการควบคุมปัจจัยนำเข้า  (Input)  และกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินให้หน่วยงานมีอิสระ  และมีความคล่องตัวในการจัดสรรทรัพยากร  เพื่อผลิตผลงานตามพันธกิจ  เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  หน่วยงานจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลทางบัญชีที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะการเงินและประเมินผลการดำเนินงานทางการเงิน  และมีข้อมูลต้นทุนในการผลิตผลผลิตและบริการเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการขอจัดสรรงบประมาณ และมีข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนทางการเงินการบริหารจัดการทรัพย์สินและการตรวจสอบกำกับดูแลองค์กรของผู้บริหาร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

           ตามมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น  ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด  ซึ่งกรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการคำนวณต้นทุน

ผลผลิตขึ้นเมื่อปีงบประมาณ  พ.ศ. 2547  และกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานภาครัฐจะต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดข้อมูลต้นทุนที่เป็นเครื่องมือทางด้านการเงิน        ที่สำคัญสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจบริหารการดำเนินงานของหน่วยงาน  เพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพ                          ในการดำเนินงานและเกิดความคุ้มค่ากับภาษีของประชาชน  และรายงานให้สำนักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  และสำนักงานพัฒนาระบบบริหารราชการ  (ก.พ.ร.)  ทราบ 

          เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ในการเปรียบเทียบภารกิจงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกัน  หรือคล้ายคลึงกันระหว่างส่วนราชการในทุกภารกิจ  จึงสมควรต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลกิจกรรม  และนำกิจกรรมทั้งหมด                  ในการดำเนินงานของส่วนราชการมาจัดประเภทจัดกลุ่มกิจกรรมที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน  ให้ชัดเจนและถูกต้องโดยให้ส่วนราชการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นก่อน  ซึ่งจะมีผลดีต่อเนื่องในการนำข้อมูลกิจกรรมไปเปรียบเทียบกันในเชิงคุณภาพ  และเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยต่อไปซึ่งจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบกันได้อย่างถูกต้องทั้งในมิติต้นทุนและคุณภาพต่อไป

 

2.  วัตถุประสงค์โครงการ

          1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของคณะ/หน่วยงาน  จัดทำข้อมูลทางบัญชีที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะการเงินและประเมินผลการดำเนินงานทางการเงิน

          2.  เพื่อใช้ข้อมูลต้นทุนในการผลิตผลผลิตและบริการ  ใช้เป็นเกณฑ์วางแผนการขอจัดสรรงบประมาณ

          3.  เพื่อให้มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน  มีข้อมูลสนับสนุนการวางแผนทางการเงิน  การบริหารจัดการทรัพย์สินและการตรวจสอบกำกับดูแลองค์กรของผู้บริหาร 

 

3.  เป้าหมาย

          คณะทำงานต้นทุน จำนวน 100 คน

 

4.  ระยะเวลาดำเนินการ

          วันที่ 10 เดือน มิถุนายน  2559

 

5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

          กลุ่มงานบัญชี กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

6.  สถานที่ดำเนินการ

ห้องประชุมB412  ชั้น 4  สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

 • สรุปผลการดำเนินงาน
  Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +