รายละเอียดศูนย์ฝึกอบรม

โครงการ ฝึกอบรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประกาศวันทั่ 29 มิ.ย. 2558 เวลา 15:54:21

หลักสูตรการอบรม ::
ฝึกอบรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
จำนวนเปิดที่รับ ::
100  คน        
รายละเอียดหลักสูตร ::
1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของคณะ/หน่วยงาน จัดทำข้อมูลทางบัญชีที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะการเงินและประเมินผลการดำเนินงานทางการเงิน 2) เพื่อใช้ข้อมูลต้นทุนในการผลิตผลผลิตและบริการใช้เป็นเกณฑ์วางแผนการขอจัดสรรงบประมาณ 3) เพื่อให้มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน มีข้อมูลสนับสนุนการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการทรัพย์สินและการตรวจสอบกำกับดูแลองค์กรของผู้บริหาร วัน ศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้รับผิดชอบ นัฐณิชา คำตา 1306
วัน/เวลา  ::
วันที่ 03 ก.ค. 2558  เวลา 08.30 น.   -  12.00 น.
สถานที่อบรม ::
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ::
กองคลังและพัสดุ
ผู้ประสานงานเพิ่มเติม ::
นัฐณิชา คำตา 1306
เปิดรับสมัคร ::
16 มิ.ย. 2558
ปิดรับสมัคร ::
01 ก.ค. 2558
 

 • สรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม
  Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +