รายละเอียดศูนย์ฝึกอบรม

การจัดประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2559

ประกาศวันทั่ 6 ก.ย. 2559 เวลา 09:58:24

หลักสูตรการอบรม ::
ขอเชิญประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2559   
จำนวนเปิดที่รับ ::
100  คน  
รายละเอียดหลักสูตร ::
ซ้อมคววามเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วัน/เวลา  ::
วันที่ 07 ก.ย. 2559  เวลา 09.00 น.   -  12.00 น.
สถานที่อบรม ::
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ::
กองคลังและพัสดุ
ผู้ประสานงานเพิ่มเติม ::
กัณทิมา ศรีเสนพิลา
เปิดรับสมัคร ::
06 ก.ย. 2559
ปิดรับสมัคร ::
06 ก.ย. 2559
 

 • คู่มือการใช้งาน แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินงบประมาณ
  Link to ...

  ...

  +
 • การปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณพ.ศ. 2559
  Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +