KM กลุ่มงานการเงินจ่าย

คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานการเงินจ่าย
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 1 ก.ย. 2560 เวลา 17:41:11 34 38

KM การสร้างรายงานโอนเงินระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (SCB Business net)
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:55:48 76 33

KM : การจัดทำใบสำคัญจ่าย
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:55:35 109 30

KMกลุ่มงานการเงินจ่ายเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:55:20 67 29