KM กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

KM ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:40:29 72 45

KM : หลักการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณประจำปี (ภายในมหาวิทยาลัย)
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:40:16 59 30

KM : สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย-ลูกจ้างชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:40:08 65 31

KM : สิทธิและสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:39:55 76 33

KM : ประเด็นปัญหาของการตีความกฎ ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและการคลังและพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:39:42 70 36

KM : ความแตกต่างการเบิกจ่ายค่าใช้ในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:39:33 181 119

KM : กระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:39:21 63 32

KM : เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยของการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (e-GP)
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:39:08 54 27

ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:38:54 76 35

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:38:44 85 41

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:38:35 61 35

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:38:24 101 31

การออกรหัสงบประมาณ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:38:15 111 28