KM กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

KM ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:40:29 61 42

KM : หลักการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณประจำปี (ภายในมหาวิทยาลัย)
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:40:16 54 27

KM : สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย-ลูกจ้างชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:40:08 61 28

KM : สิทธิและสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:39:55 61 29

KM : ประเด็นปัญหาของการตีความกฎ ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและการคลังและพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:39:42 56 33

KM : ความแตกต่างการเบิกจ่ายค่าใช้ในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:39:33 147 104

KM : กระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:39:21 57 28

KM : เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยของการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (e-GP)
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:39:08 48 23

ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:38:54 68 32

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:38:44 74 38

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:38:35 49 32

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:38:24 80 29

การออกรหัสงบประมาณ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:38:15 106 25