KM กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

KM ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:40:29 112 75

KM : หลักการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณประจำปี (ภายในมหาวิทยาลัย)
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:40:16 86 53

KM : สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย-ลูกจ้างชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:40:08 97 53

KM : สิทธิและสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:39:55 113 54

KM : ประเด็นปัญหาของการตีความกฎ ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและการคลังและพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:39:42 98 63

KM : ความแตกต่างการเบิกจ่ายค่าใช้ในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:39:33 272 184

KM : กระบวนการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:39:21 99 61

KM : เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยของการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (e-GP)
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:39:08 83 54

ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:38:54 109 63

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:38:44 122 65

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:38:35 95 58

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:38:24 144 58

การออกรหัสงบประมาณ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:38:15 141 53