KM กลุ่มงานบริหารการพัสดุ

การเผยแพร่องค์ความรู้หรือการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 มี.ค. 2560 เวลา 11:05:56 43 174

การเผยแพร่กฏหมาย ระเบียบ และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 มี.ค. 2560 เวลา 11:04:19 46 31

KM QP-FF-07-01 การประเมินผู้ขาย ครั้งที่ 2-2556
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:46:25 73 31

KM การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:46:14 74 32

KM : การเตรียมการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:45:47 332 166

แนวทางการปฏิบัติว่าด้วยระเบียบ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:45:38 68 25

การจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:45:18 86 30