นโยบายการบริหาร

นโยบายการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของกองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงกำหนดนโยบายการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำกับติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองคลังและพัสดุ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนพันธกิจและนโยบายของมกหาวิทยาลัยของมหาสารคาม โดบมุ่งหวังว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลังและพัสดุ จะมีนวัตกรรมและเป็นศูนย์กลางให้บริการด้านการเงินการคลังที่ทันสมัย "SMART FINANCEE" รายละเอียดตามเอกสารแนบมาะพร้อมนี้

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 15:28:34 329 174