หนังสือทั่วไป

ที่ ศธ 0530.1(5.2)/8210 เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการอุธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ความละเอียดตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในเว็บไซต์ https://pd.msu.ac.th มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 11:26:58 57 28