หนังสือทั่วไป

ที่ ศธ 0530.9 /ว1883 สำนักวิทยบริการแจ้งวันเวลาให้บริการ ในช่วงปิดภาคเรียนการศึกษาและวันหยุดปีใหม่

ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 7 ม.ค. 2562

ด้วยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการให้บริการ กิจกรรมต่างๆ ของสำนักวิทยบริการ เพื่อเป็นการสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน นิสิต อาจารย์ บุคคลกรในมหาวิทยาลัย นิสิตในวิทยาเขต/ศูนย์บริหารต่างๆ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและร่วมขกิจกรรมของสำนักวิทยบริการ ดังนั้น สำนักวิทยบริการจึงใคร่ขอเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์มายังท่านเพื่อขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ช่องทางสื่อสารต่างๆ ตลอดจนติดประกาศให้บุคลากรในสังกัดรวมถึงนิสิตให้ได้รับทราบโดยทั่วถึง ทั้งนี้สามรถเข้าดูเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ http://library.msu.ac.th หัวข้อ ประชาสัมพันธ์และติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ http://www.facebook.com/librarymsu/ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 12:00:55 63 26