หนังสือทั่วไป

ที่ ศธ 0530.1/ว2252 รายงานสรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อ เทคนิคการรับนิสิตและการรับนิสิตและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (แนะแนว) for tcas

          ตามที่ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อ เทคนิดการรับนิสิตและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (แนะแนว) For TCAS เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้น 
          ในการนี้ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทำรายงานสรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อ เทคนิคการรับนิสิตและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (แนะแนว) for RCAS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยสามารถดาวโหลดได้ที่ www.qa.msu.ac.th หัวข้อ KM หมวดหมู่รายงานผลการดำเนินโครงการ/สรุปโครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 14:02:10 59 28