หนังสือทั่วไป

ที่ศธ 0530.25/ว1559 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่จุลสารประชาสัมพันธ์สำนักศึกษาทั่วไป

ด้วยสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำจุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 10 ฉบับที่ 113 ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักศึกษาทั่วไป ตลอดจนเป็นการสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนักศึกษาทั่วไปอย่างทั่วถึง ในการนี้ สำนักศึกษาทั่วไป จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ "จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป" รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 14:09:07 53 30