ประกาศจัดซื้อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบฟลูออร์เรสเซ็นต์ จำนวน 1 เครื่อง (คณะเภสัชศาสตร์) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 18 ม.ค. 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบฟลูออร์เรสเซ็นต์ จำนวน 1 เครื่อง (คณะเภสัชศาสตร์) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,353,666.67 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 9 ม.ค. 2562 เวลา 16:29:06 27 15