ประกาศจัดจ้าง

ประกาศจ้างออกแบบอาคารผู้ป่วยนอก 1 พร้อมทางเชื่อมอาคาร(คณะแพทยศาสตร์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีการเชืญชวนทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 7 ม.ค. 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารผู้ป่วยนอก 1 พร้อมทางเชื่อมอาคาร(คณะแพทยศาสตร์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีการเชืญชวนทั่วไป ราคากลางของการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 13,454,010.- บาท (สิบสามล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันสิบบาทถ้วน) รานละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 18 ธ.ค. 2561 เวลา 11:55:35 72 127