• หนังสือแจ้งเวียน แบบ CHECK-LIST 679 ดาวน์โหลด
 • F-001 การเบิกจ่ายบัตรเติมน้ำมันรถราชการ Fleet Card 634 ดาวน์โหลด
 • F-002 การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-กรณีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้เครดิต 277 ดาวน์โหลด
 • F-003 การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเงินสด Cash 571 ดาวน์โหลด
 • F-004 การเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท 800 ดาวน์โหลด
 • F-005 การเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 100,000 ไม่เกิน 500,000 บาท 238 ดาวน์โหลด
 • F-006 การเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 500000 บาทขึ้นไป 123 ดาวน์โหลด
 • F-007 การเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างข้อ 79 วรรคสอง 82 ดาวน์โหลด
 • FB-001การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานภายใน ภายนอก มหาวิทยาลัย 937 ดาวน์โหลด
 • FB-002การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายในหน่วยงานหรือภายนอก 1,192 ดาวน์โหลด
 • FB-003การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอน 433 ดาวน์โหลด
 • FB-004 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 534 ดาวน์โหลด
 • FB-005 การเบิกจ่ายคืนหลักประกันสัญญาหลักประกันซอง กรณีคืนเงิน 326 ดาวน์โหลด
 • FB-006 การเบิกจ่ายเงินรับฝาก วิจัยหรือบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 582 ดาวน์โหลด
 • FB-007 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 229 ดาวน์โหลด
 • FB-008 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 1,089 ดาวน์โหลด
 • FB-009 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 245 ดาวน์โหลด
 • FB-010 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจประเมินผลงานวิชาการ 304 ดาวน์โหลด
 • FB-011 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 246 ดาวน์โหลด
 • FB-012 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร 308 ดาวน์โหลด
 • FB-013 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบพร้อมตรวจจัดเตรียมข้อสอบ 177 ดาวน์โหลด
 • FB-014 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 413 ดาวน์โหลด
 • FB-015 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 271 ดาวน์โหลด
 • FB-016 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 382 ดาวน์โหลด
 • FB-017 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 890 ดาวน์โหลด
 • FB-018 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,110 ดาวน์โหลด
 • FB-019 การเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรอง 345 ดาวน์โหลด
 • FB-020 การเบิกจ่ายเงินวิจัย 503 ดาวน์โหลด
 • FB-021 การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 764 ดาวน์โหลด
 • FB-022 การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์พื้นฐาน 437 ดาวน์โหลด
 • FB-023 การเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 212 ดาวน์โหลด
 • FB-024 การเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 185 ดาวน์โหลด
 • FB-025 ค่าประกันภัยรถราชการ 437 ดาวน์โหลด
 • FB-026 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการระบบ Online 406 ดาวน์โหลด