shopify analytics ecommerce

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 ก.ย. 2558 เวลา 16:08:18 71 101

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 ก.ย. 2558 เวลา 16:07:56 42 53

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 ก.ย. 2558 เวลา 16:06:54 62 47

ดูทั้งหมด

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 ก.ย. 2558 เวลา 16:06:25 51 45

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 ก.ย. 2558 เวลา 16:06:13 51 40

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 ก.ย. 2558 เวลา 16:05:54 1,043 547

ดูทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player