shopify analytics ecommerce
 • สำหรับนิสิต

  คลิ๊กเครื่องหมาย + เพื่อเปิด

  +
 • ระบบสารสนเทศ

  คลิ๊กเครื่องหมาย + เพื่อเปิด

  +
 • ระบบเรียกดูการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย

  คลิ๊กเครื่องหมาย + เพื่อเปิด

  +
 • คู่มือ

  คลิ๊กเครื่องหมาย + เพื่อเปิด

  +

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ รื่อง หลักการและวิธีการจัดหาพัสดุด้วยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP)

ประกาศวันทั่ 30 พ.ค. 2560 เวลา 12:15:39 162

แจ้งผลการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556-2559 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560

ประกาศวันทั่ 23 พ.ค. 2560 เวลา 11:19:11 246

หลักสูตรการอบรม :: ประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศวันทั่ 5 พ.ค. 2560 เวลา 11:31:04 298

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกท่าน กรอกแบบประเมิณคุณภาพร้านค้าผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2

ประกาศวันทั่ 9 ก.พ. 2560 เวลา 12:55:15 363

ดูทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลผู้ขาย ประเมินผู้ขาย ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการเครือข่ายหลัก (Precision air conditioner system) พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 9 ส.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 26 ก.ค. 2560 เวลา 15:58:37 16 16

สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด โดยวิธีสอบราคา ครั้งที่ 3 ของ สำนักศึกษาทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 7 มิ.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 25 พ.ค. 2560 เวลา 16:03:18 62 86

สอบราคาซื้อไก่สาวพันธุ์ไข่ จำนวน 5,760 ตัว (คร้้งที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 4 พ.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 14:34:05 56 47

สอบราคาซื้อเครื่องคีย์ออสสำหรับนักศึกษาและผู้ค้าของมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 3 เม.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 16:39:57 84 59

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 23 มี.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 09:41:47 76 54

ดูทั้งหมด

เชิญชวนจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานต่อเติมอาคารวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 29 ส.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 8 ส.ค. 2560 เวลา 16:31:37 12 15

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารราชนครินทร์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 16 ส.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 8 ส.ค. 2560 เวลา 14:35:24 8 5

ประกวดราคาจ้างรายการปรับปรุงห้องประชุมนาสีนวลพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 10 ส.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 2 ส.ค. 2560 เวลา 15:28:36 14 14

สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ให้บริการของกองทะเบียนและประมวลผล จำนวน 1 งาน
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 17 ก.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 16:39:44 15 32

สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงห้องรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN-110-111) จำนวน 1 งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 26 ก.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 09:51:32 14 13

ดูทั้งหมด

ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการประกวดราคาเช่ารถไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งเพื่อแก้ปัญหากาารจราจรและลดใช้พลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560
ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 18 ส.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 17 ส.ค. 2560 เวลา 11:11:44 1 4

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารราชนครินทร์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 25 ก.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 20 ก.ค. 2560 เวลา 16:35:31 20 65

ให้เสนอแนะ หรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห่้องประชุมนาสีนวลพร้อมครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 24 ก.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 19 ก.ค. 2560 เวลา 15:21:32 16 57

ให้เสนอแนะ หรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปฎิบัติการเครือข่ายหลัก(Precision air conditioner system) พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 17 ก.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 16:36:49 8 29

ให้เสนอแนะ หรือวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร เรื่อง ประกวดราคาจ้างรายการปรับปรงห้องประชุมนาสีนวลพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 12 ก.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 4 ก.ค. 2560 เวลา 16:37:32 18 73

ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่อเติมศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ครั้งที่2)
ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 13 ก.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 12 ก.ค. 2560 เวลา 16:22:53 11 18

ผลการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานต่อเติมศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 7 ก.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 14:12:26 9 17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ (ส่วนที่เหลือภายหลังบอกเลิกสัญญาจ้าง)(ครั้งที่2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 4 ก.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 14:05:15 9 14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อไก่สาวพันธุ์ไข่ จำนวน 5,760 ตัว (ครั้งที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 9 มิ.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 09:30:17 34 17

ประกาศผลการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงอาคาร ชั้น 4-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ครั้งที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 6 มิ.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 มิ.ย. 2560 เวลา 13:59:04 39 32

ดูทั้งหมด

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 51 รายการ
ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 23 ส.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 16 ส.ค. 2560 เวลา 10:43:17 18 48

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 57รายการ ของสำนักวิทยบริการ
ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 16 ส.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 8 ส.ค. 2560 เวลา 14:08:25 69 126

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 975 รายการ ของ คณะบัญชีและการจัดการ
ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 17 ส.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 4 ส.ค. 2560 เวลา 13:40:29 60 146

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 29 รายการ ของ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 11 ส.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 1 ส.ค. 2560 เวลา 10:51:39 47 109

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 102 รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 2 ส.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 24 ก.ค. 2560 เวลา 14:03:40 54 114

ดูทั้งหมด

หนังสือทั่วไป

ที่ ศธ 0530.1(6)/ว 4839 เรื่อง การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 ก.ค. 2560 เวลา 10:28:21 20 17

ที่ ศธ 530.1(6)/ว 3279 เรื่อง การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 10:28:36 72 91

ที่ กค 0422/ว49 เรื่อง หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 8 มี.ค. 2560 เวลา 13:58:26 96 107

ขอเชิญชวนเอกชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อประกอบกิจการร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ครั้งที่ 8/2560 จำนวน 1 รายการ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 21 ก.พ. 2560 เวลา 10:15:26 81 75

ที่ กค 0405.4/ว375 การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินเพื่อใช้ในการติดตามสถานนะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 31 ต.ค. 2559 เวลา 19:29:13 101 76

ดูทั้งหมด

รับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองคลังและพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 25 ก.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 26 ก.ค. 2560 เวลา 13:34:50 61 37

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด กองคลังและพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 18 ก.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 19 ก.ค. 2560 เวลา 11:53:37 92 57

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด กองคลังและพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 14 ก.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 09:12:33 86 54

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองคลังและพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 4 ก.ค. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 ก.ค. 2560 เวลา 10:18:25 34 41

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเงเป็นลูกจ้างชั่วคราว “ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ”
ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 มิ.ย. 2560 เวลา 10:22:26 207 125

ดูทั้งหมด