บุคลากร

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางสาววราภรณ์ แก่นจันทร์      นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 1344

นายปลวัชร ปัดเสน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 1251
นางอรัญญา ราชอาณาจักร นักวิชาการเงินและบัญชี 1251
นางมนันยา ผ่านศรีมหามาศ นักวิชาการเงินและบัญชี 1291
นางรพีพร เอ็นคะวัน นักวิชาการเงินและบัญชี 1320
นางกัณทิมา ศรีเสนพิลา      นักวิชาการเงินและบัญชี 1291
นางสมพร จันหาญ           นักวิชาการเงินและบัญชี 1291