คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 25 เม.ย. 2565

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 15:15:18 89 95

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบรายงานเงินทดรองราชการ
ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 25 เม.ย. 2565

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 15:12:10 99 93

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีด้านรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้
ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 25 เม.ย. 2565

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 15:08:06 98 93

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัดทำรายงานการเงิน เงินนอกงบประมาณ
ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 25 เม.ย. 2565

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 15:07:01 83 87

คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 25 เม.ย. 2565

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 15:04:28 101 85

คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำข้อมูลลูกหนี้ผู้ประกอบการ
ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 25 เม.ย. 2565

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 15:03:18 82 101

คู่มือ ปฏิบัติงานการบริหารสัญญาผู้ประกอบการ ประเภทนิติบุคคล
ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 25 เม.ย. 2565

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 14:59:30 93 91

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 25 เม.ย. 2565

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 14:50:22 85 86

คู่มือการจัดทำใบสำคัญจ่าย
ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 25 เม.ย. 2565

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 14:46:27 88 87

คู่มือการปฏิบัติงานเงินยืมทดรองราชการ
ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 25 เม.ย. 2565

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 14:38:47 89 86

คู่มือ งานสารบรรณสำหรับกลุ่มงานบริหารพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 21 ต.ค. 2564

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 11:03:15 360 219

คู่มือ เรื่อง การบันทึกบัญชีด้านรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้
ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 21 ต.ค. 2564

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 11:02:17 292 191

คู่มือ เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน เงินงบประมาณแผ่นดิน
ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 21 ต.ค. 2564

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 11:01:20 286 189

คู่มือ เรื่อง การบันทึกการสั่งซื้อสั่งจ้าง บส.01 สำหรับการจัดทำใบ PO ทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 21 ต.ค. 2564

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 10:59:27 286 187

คู่มือการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ eGP ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS
ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 24 ส.ค. 2564

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 24 ส.ค. 2564 เวลา 15:19:52 333 222

คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 23 ส.ค. 2564

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 01:06:01 307 207

คู่มือการเบิกจ่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 23 ส.ค. 2564

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 01:05:07 321 204

คู่มือ ขั้นตอนการโอนเงินทดรองฯ ผ่านระบบ SCB
ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 23 ส.ค. 2564

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 01:04:32 316 215

คู่มือ ขั้นตอนการสร้างรายการโอนเงินทดรองฯ ผ่านระบบ SCB
ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 23 ส.ค. 2564

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 01:04:10 309 303

คู่มือ การใช้งาน ระบบรายงานเงินทดรองราชการ
ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 23 ส.ค. 2564

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 01:03:34 329 199

คู่มือ การใช้งาน ระบบแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 23 ส.ค. 2564

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 01:03:09 310 201

คู่มือ การใช้งาน ระบบทะเบียนขอเบิก
ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 23 ส.ค. 2564

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 01:02:41 328 202

คู่มือ การใช้งาน ระบบงานการเงิน
ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 23 ส.ค. 2564

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 01:02:08 328 198

คู่มือ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 23 ส.ค. 2564

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 01:01:37 303 200

คู่มือ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 23 ส.ค. 2564

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 01:01:01 311 196

คู่มือการเบิกจ่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 28 เม.ย. 2564

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 11:17:17 492 280

คู่มือการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 28 ส.ค. 2563 เวลา 16:47:47 428 264

การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2559 (สวัสดิการรักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร)
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 10 ต.ค. 2559 เวลา 16:30:19 953 483