รายละเอียด

ซ้อมความเข้าใจการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศวันทั่ 16 ส.ค. 2564 เวลา 11:03:42

  • ซ้อมความเข้าใจการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    Link to ...

    ...

    +