ที่ 1465/2562 เรื่อง มอบหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองอธิการบดี

ตามที่ได้ทีคำสั่งแต่ตั้ง นายเทียนศักดิ์ เมฆพรรณ ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 607/2562 ลงวันที่ 22กุมภาพันธ์ 2562 นั้น เนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้ง ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบให่้เสนอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายประยุกต์ ศรีวิไล ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้แต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 13:16:10 417 302