ที่ 1468/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายเทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 607/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น เนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายประยุกต์ ศรีวิไล ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ...

  +
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ...

  +
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  ...

  +
ประกาศวันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 13:32:55 470 1,112