ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562

ด้วยกระทรวงการคลังได้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 โดยกำหนดขึ้นใหม่เป็นระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเงินทอรองราชการ พ.ศ.2562 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 136 ตอนพิเศษ 120 ง วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 6 มิ.ย. 2562 เวลา 11:48:07 1,281 945