อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2564
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 29 ก.ย. 2564 เวลา 15:01:17 377 251