ประกาศรายชื่อข้าราชการ และพนักงานผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบประเมินที่ ๒ (๑ มีนาคม ๒๕๖๔–๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 5 พ.ย. 2564

ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองระดับมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณารายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสังกัดกองคลังและพัสดุ รอบประเมินที่ ๒ (๑ มีนาคม ๒๕๖๔–๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) แล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองระดับประจำหน่วยงานเสนอมา และให้หน่วยงานดำเนินการประกาศรายชื่อข้าราชการและพนักงาน ผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น กองคลังและพัสดุ จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการ  และพนักงานผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ให้ทราบโดยทั่วกัน

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 5 พ.ย. 2564 เวลา 16:29:00 22 32